Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

24 september 2019

Wetenschappers, doe wat je kunt tegen klimaatverandering

Juist wetenschappers zijn zich bewust van klimaatverandering en de problemen die daaruit volgen. Het is tijd dat ze meer gaan aandringen op gepaste maatregelen en mogelijke oplossingen, vindt Dave van Wees.

- For English, please scroll down -

Voor mijn promotiewerk kijk ik vrijwel elke dag naar satellietbeelden van het aardoppervlak, op zoek naar bosbranden, ontbossingsactiviteiten, en kenmerken in de vegetatie. Het is dan erg verontrustend om te zien hoe groot de impact van de mens op aarde werkelijk is. Zelfs in de meest afgelegen gebieden is de toedracht van de mens onmiskenbaar. Zeker 75 procent van het landoppervlak op aarde is aanzienlijk aangetast door de mens. Onze voetafdruk reikt buiten de grenzen van de aarde, en dat resulteert in een alarmerend verlies aan biodiversiteit, uitgeputte cycli van de meest vitale voedingsstoffen, en toenemende druk op de watercyclus. Momenteel gebruiken we de natuurlijke grondstoffen 1,75 keer sneller dan dat de aarde ze weer kan herstellen, en dat kunnen we logischerwijs onmogelijk volhouden.

Ondanks dat mensen zich steeds bewuster worden van de veranderende wereld om hen heen en de gevolgen daarvan, zijn er nog gigantische en urgente stappen te maken. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Verhalen vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Brazilië over een herwaardering van de fossiele industrie en over sterk toenemende ontbossing, terwijl wetenschappers aan de kant worden gezet en niet meer serieus worden genomen, geven wat dat betreft weinig hoop.

Ik kan onmogelijk de enige wetenschapper zijn die dagelijks met de impact van de mens op aarde geconfronteerd wordt en zich grote zorgen maakt

Ik kan onmogelijk de enige wetenschapper zijn die daar dagelijks mee geconfronteerd wordt en zich grote zorgen maakt, en toch komen maar weinigen ermee naar buiten vanwege potentiële negatieve gevolgen (bv. persoonlijke aanvallen in de media, mogelijk verlies aan objectiviteit, etc.). Die observatie gaf mij de motivatie actief te worden met Scientists4Future NL. Met dit initiatief proberen we manieren te vinden om toch actief te kunnen zijn en wetenschappers door heel Nederland te betrekken in een reflectie op de staat van de wereld en onze positie daarin. Het is tijd dat wij als wetenschappers opnieuw nadenken over onze rol in de maatschappij. Moeten wij, als degenen die zich bijzonder bewust zijn van de huidige veranderingen en de daaruit volgende problemen, niet meer betrokken zijn bij het aandringen op gepaste maatregelen en mogelijke oplossingen?

Aanstaande vrijdag 27 september 2019 vindt er een grote klimaatstaking plaats in Den Haag, op initiatief van Greta Thunberg en andere ‘klimaatspijbelaars’. Als uiting van ons begrip voor de zorgen van de klimaatstakers heeft Scientists4Future NL een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht, waarvan de tekst het gevolg is van consensus tussen meer dan 50 wetenschappers. In de verklaring benadrukken wij dat de zorgen rondom klimaatverandering gegrond zijn, op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis. In een week tijd is de verklaring door meer dan 1000 wetenschappers door het hele land ondertekend. Daarnaast bieden wij onze wetenschappelijke expertise aan voor ondersteuning van de stakers en ieder ander die zich zorgen maakt over klimaatverandering. De verklaring lezen en ondertekenen kan op onze website.

Niet alleen tonen we begrip voor de zorgen van de stakers, we gaan ook zelf de straat op*. In onze wetenschappelijke artikelen en rapporten schrijven we telkens dat 'de wereld ontzettend snel zal moeten veranderen' om verergering van de problemen te voorkomen. Nú is de tijd om deze verandering zo snel mogelijk in gang te zetten. Loop jij met ons mee in ons 'wetenschappersblok’ tijdens de staking in Den Haag van 27 September 2019 om 13.00 uur?

* Binnen Scientists4Future NL kunnen wetenschappers zelf kiezen om op persoonlijke titel naar de klimaatstaking te gaan. Wij ondersteunen deelnemers aan burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zolang deze niet-gewelddadig van aard zijn en overeenstemmen met onze gemeenschappelijke verklaring uit september 2019. Het gebruik van onze logo’s en banners op zulke manifestaties is in de geest van S4F NL. Dit betekent dus niet dat S4F NL als initiatief alle eisen van een bepaalde actie ondersteunt, maar enkel dat de dragers hiervan actief zijn in S4F NL en de actie persoonlijk steunen.

Niet iedere wetenschapper is klaar voor burgerlijke ongehoorzaamheid en daar hebben wij begrip voor. Andere manieren om de klimaatstaking van 27 september te steunen zijn:
(1) De openbare verklaring ondertekenen 
(2) Digitaal staken
(3) Een ‘walkout’ organiseren
(4) Online je solidariteit tonen (#climatestrike of #klimaatstaking)

Kijk voor meer informatie over Scientists4Future NL op www.scientists4future.nl, of bezoek onze Facebook-pagina of Twitter.

Dave van Wees is promovendus aan de VU. Hij doet onderzoek naar bosbranden en ontbossing op wereldwijde schaal en de broeikasgassen die daarbij vrijkomen.

 

Scientists, we need to unite for climate

Scientists are particularly aware of climate change and the problems it causes. They should get involved and urge for more appropriate measures and possible solutions, argues Dave van Wees.

As part of my PhD work I look at satellite images of the earth surface on a daily basis, in search of forest fires, deforestation activity, and vegetation characteristics. During my work, it is very disturbing to see how large the impact of humans on the Earth really is. Even in the most remote places on Earth the impact is unmistakable. At least 75% of the Earth’s land areas are substantially degraded due to human activity. Our footprint reaches far beyond the planetary boundaries, and this results in an alarming loss of biodiversity, depletion of the most vital nutrient cycles, and an increasing pressure on the water cycle. Currently, we use natural resources at a rate 1.75 times faster than our planet’s ecosystems can regenerate, and obviously we cannot keep up that pace.

Even though generally people are increasingly aware of the changing world around them and the consequences of this, there are still enormous and urgent efforts to make, not only in the Netherlands but all over the world. Recent news from for example the United States and Brazil about a renewed appreciation for the fossil fuel industry and strong increases in deforestation, while scientists are swept aside and no longer taken seriously, gives little reason for hope.

I'm surely not the only scientist who is confronted and concerned with the impact of humans on the Earth on a daily basis

I cannot be the only scientist who is confronted with and concerned about these facts on a daily basis, yet very few scientists will openly express apprehension because of possible negative consequences (e.g. personal attacks in the media, possible loss of scientific objectivity, etc.). This observation motivated me to become active in Scientists4Future NL. As part of this initiative, we try to find ways to be active nonetheless, and to involve scientists throughout the Netherlands in a reflection of the state of the planet and our position in relation to that. It is time for scientists to rethink our role in society. Shouldn’t we, who are particularly aware of the current changes and the resulting problems, be more involved in urging appropriate measures and possible solutions?

Coming Friday, September 27th 2019, there will be a large climate strike in The Hague, on the initiative of Greta Thunberg and other school strikers. As an expression of our support for the concerns of those strikers, Scientists4Future NL has released a public statement. The text is the result of consensus among over 50 scientists and scholars. In this statement, we underline that the concerns about climate change are justified and backed up by the best available science. Within a week, the statement has been signed by more than a 1000 scientists and scholars throughout the Netherlands. Besides this, we offer our scientific expertise for assistance of the strikers and all those concerned by climate change. The public statement can be read and signed on our website.

Besides supporting the concerns of the strikers, we will also be out on the streets ourselves*. In our scientific publications we repeatedly write that “the world will have to change at an unprecedented rate” in order to avoid worsening of the problems we face. Now is the time to implement those changes as soon as possible. Do you join our scientists’ ‘bloc’ during the strike in The Hague, the 27th of September 2019 at 13:00?

* Within Scientists4Future NL, scientists can personally decide to go to the climate strike. We support individuals attending non-violent events that are aligned with the public consensus statement published in September 2019. The use of our logos and banners at such events is in the spirit of S4F NL. This does not mean that S4F NL as an initiative fully supports all demands of an action, but that the participants are active in S4F NL and personally support this action.

We recognize that not every scientist is ready for civil disobedience. Other ways to assist are to:

(1) Sign the public statement  
(2) Go on a digital strike  
(3) Organize a walkout
(4) Show solidarity online (#climatestrike).

For more information on Scientists4Future NL and the public statement, visit www.scientists4future.nl or check our Facebook or Twitter.

Dave van Wees is a PhD student at the VU. He researches forest fires and deforestation on a global scale and the greenhouse gases that are emitted by these processes.

Dave van Wees

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.