Oorlog met de surveillant

NIEUWS

Studenten  5 juni 2013

Oorlog met de surveillant

reacties 11

De VU huurt professionals in om te surveilleren in de grote tentamenzaal TenT. Docent bewegingswetenschappen Knoek van Soest schetst een ontluisterend beeld van hoe zijn tentamen daar verliep.   De hoofdsurveillant komt naar mij toe: "Krijgen wij nu toch nog oorlog?". Ik dacht aan een grapje, maar nee.

Belevenissen van een argeloze docent

De setting: tentamen voor 160 eerstejaars studenten Bewegingswetenschappen, om 18:30 's avonds, in de TenT.

Bij binnenkomst in de TenT om 18:10 zijn alle surveillanten al aanwezig, top! Maar binnen twee minuten heb ik een stevig conflict met hoofdsurveillant over wie eindverantwoordelijk is voor gang van zaken. Hij dus. En, vraag ik hem, wie is er verantwoordelijk als er iets fout gaat? Ik dus.

Geïnstrueerd maar niet door mij

Overgeven van de regie aan deze meneer leidt ertoe dat pas vier minuten na aanvangstijd (5% op een tentamenduur van 90 minuten) alle studenten over een vragenformulier beschikken. Tot mijn verbazing (ik leer snel) gaat hij zonder morren accoord met mijn voorstel om de verloren tijd aan het eind van het tentamen te compenseren.

Eerste deel tentamen: per blok (ongeveer 80 studenten) is een surveillant drie kwartier bezig met controle van persoonsgegevens, zonder oog voor de rest van de zaal. De andere surveillanten moeten door mij op de gedachte worden gebracht om een beetje door de zaal te lopen.

Tweede deel tentamen: de kwaliteit van de surveillance zal na de controleronde wel verbeteren, toch? Niets is minder waar. De surveillanten houden zich meestentijds, terwijl ze zich voorin de zaal bevinden, met hun rug naar de zaal bezig met god weet welke administratieve handelingen. Waartoe ze wellicht zijn geïnstrueerd, maar niet door mij. Ik kan het niet laten foto's van de situatie te maken.

Huilende student

Eind van het tentamen: inname van de antwoordformulieren neemt veel tijd maar verloopt ordelijk. Wel lijkt het erop dat studenten die laat aan de beurt komen om in te leveren langer dan toegestaan aan het tentamen kunnen doorwerken.

Tijdens het opruimen meldt een huilende student zich door het openstaande raam van de TenT. Waarom loopt ze niet gewoon naar binnen? Omdat haar de toegang is geweigerd door de dienstdoende bouncer, begrijp ik pas later. Het praat wat lastig door het raam en de student is overstuur, dus ik vraag haar om toch maar even binnen te komen om uit te leggen wat er aan de hand is. De hoofdsurveillant komt direct naar mij toe: "Krijgen wij nu toch nog oorlog?". Ik dacht aan een grapje, maar nee.

Rapporteren

De studente blijkt per abuis vergeten te zijn de antwoorden van haar kladvel over te schrijven op het antwoordformulier. Ik doe feitenonderzoek en maak daar notitie van. De hoofdsurveillant meent zich hiermee te moeten bemoeien en voegt mij toe dat hij mijn handelwijze, die blijkbaar ergens mee in strijd is, zal rapporteren. Het zij zo.

Als ik de TenT wil verlaten stapt de bouncer tot mijn verbazing in de deuropening en zegt dat hij mijn naam wil weten. Oprecht verbaasd (ik leer toch niet zo snel) vraag ik hem waarom. Omdat ik de procedures heb overtreden door de huilende studente naar binnen te vragen, en hij deze overtreding wil rapporteren. Prima. En wat was uw naam ook al weer?

Te laat is te laat

Buiten komen er twee studenten naar mij toe met een wanhopige blik in hun ogen. Ze vragen heel beleefd of ze me even mogen spreken. Uiteraard. Ze melden dat ze door problemen in het Amsterdamse OV een fractie te laat bij de TenT arriveerden. Twee uur later kunnen ze nog steeds niet geloven dat zij, terwijl een medestudent die zich in de hal achter de bouncer bevond de tentamenzaal nog moest betreden, toch niet naar binnen mochten. Te laat is te laat, maar ik kan me hun ongeloof voorstellen. Ik loop terug naar de bouncer om zijn versie van dit incident te horen. De conclusie is dat het verhaal van deze studenten klopt, en dat zij tussen 0 en 2 minuten te laat waren .... terwijl het tentamen effectief 4 minuten te laat startte. Mijn poging tot wederhoor leidt er al heel snel toe dat de bouncer weigert om antwoord te geven op een vervolgvraag, en sommeert mij om de TenT onmiddellijk te verlaten.

Is dit hoe wij de kernwaarden van de VU willen vormgeven?

Dr A.J. 'Knoek' van Soest, FBW

hits 7722

{ Lees de 11 reacties }

Dit ontbrak er nog maar aan. Het lijkt toch wel een trend: CITO wordt steeds dwingender, diploma's lijken steeds dwangmatiger te worden bezien als noodzakelijk, het Amerikaanse managementdenken is inmiddels stevig geworteld in de cultuur van het Hoger Onderwijs, en dit maakt het verhaal mooi af: security-agenten die "letten" op de goede gang van zaken. Leven we in Afghanistan ofzo?

Ik kan mij, als student aan de VU, deze situatie heel goed voorstellen. De kwaliteit van de surveillanten laat te wensen over. Vorig jaar, tijdens een tentamen in de Rai (vak Social Capital, FSW) waren 2 surveillanten continu met elkaar in gesprek, direct naast studenten die zich op dat moment probeerden te concentreren. Een vriendin van mij zei er iets van, en toen kreeg ze op haar kop want 'wat onbeleefd om zo tegen ouderen te praten'! Te bizar.

Hoe werd TenT ook alweer gepresenteerd? O ja, flexibel en efficient. Helaas valt de uitvoer weer tegen: rigide en onempathisch. Elektronische toetsing impliceert blijkbaar een robot-achtige rechtlijnigheid waarin op geen enkele wijze afgeweken kan worden van de opdracht. Mij is te ore gekomen dat een toiletgang gedurende de tentaminering verboden is. Ik vrees bij de gedachte aan HOVO-tentamens (indien die ook in TenT worden gegeven) Ik zie nu de urinalen al naast de computers liggen.

Rick,

In het artikel gaat het niet over digitaal toetsen, maar gewoon over een papieren toets. Daar zijn blijkbaar allemaal formulieren van belang om uit te delen, in te nemen, af te tekenen en wat al niet. Dat maakt dat een lastig proces. Bij digitaal toetsen niet nodig. Dus minder gedoe.

Verder wil ik wil graag benadrukken dat er niets robot-achtigs is aan digitaal toetsen omdat elke toetsvraag nog altijd persoonlijk door docenten wordt bedacht en op kwaliteit wordt beoordeeld na afname en zo mogelijk besproken met studenten. Wat de computer toevoegt aan de toetsing op de VU is dat studenten niet meer hoeven schrijven met de hand (wat hen nl. steeds moeilijker afgaat en wat door docenten steeds moeilijker is te lezen), een sneller proces van nakijken, een beter proces van inhoudelijk feedback geven, het kunnen inzetten van beroepssoftware (Word, SPSS, Matlab etc. welke studenten later in hun beroep of wetenschap ook moeten beheersen) en het inzetten van multi-media, interactie e.d. Het is een unieke voorziening waarmee de VU vooroploopt.

Het robot-achtige waar ik op doelde zat hem in het gedrag van de surveillanten, en hoe zij hun opdracht interpreteren. Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Computers) zijn per definitie rechtlijnig (robtot-achtig zo je wilt, maar dat is inherent aan het medium) Die kun je dat dus niet kwalijk nemen. Mensen wel.

Aha. Dan begrijp ik je bedoeling . Je schreef het helaas wat anders op. Vandaar dat ik natuurlijk moet reageren.

Geachte heer Van Soest,

De oplossing is nabij.

Mijn naam is Janny Westenbrink van het Surveillantenbureau in Staphorst, wij zijn gespecialiseerd in het leveren van surveillanten bij examens en tentamens.

Graag komen mijn collega of ik eens bij u op bezoek, om te kijken wat wij op het gebied van surveilleren, het leveren van gespecialiseerde surveillanten, voor u kunnen betekenen.

Wanneer komt het u uit, dat wij eens langskomen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Ik hoor echt heel graag van u.

Met vriendelijke groet,

Surveillantenbureau
Janny Westenbrink

038-2049990
www.surveillantenbureau.nl

Al een geruime tijd studeer ik aan de VU en ik heb tot dusver alleen fatsoenlijke surveillanten gehad wanneer deze bestonden uit bijvoorbeeld practicumbegeleiders van het vak zelf of studentassistenten oid. De surveillanten van buiten lopen vaak op schoenen met harde zolen (en zelfs hakschoenen), ze praten, ze delen te laat tentamens uit (waar ik met mijn dyslexie nog best in de problemen kan komen met de tijd) en zelfs als je een brief van de huisarts hebt over blaasontsteking mag je soms niet naar de WC.

Vervelend dat de betrokken docent niet tevreden is over het verloop van dit tentamen. Gecentraliseerde surveillance is recentelijk ingevoerd als service voor de faculteiten op verzoek van de faculteiten. Om de surveillance goed uit te kunnen voeren is een algemeen tentamenreglement opgesteld dat onderschreven is door de faculteiten. In het reglement is opgenomen dat de eindverantwoordelijkheid voor het verloop van tentamen bij de surveillance ligt. De ingehuurde surveillanten en beveiligers bij de ingang doen in feite niets anders dan ervoor te zorgen dat de regels nageleefd worden. Afwijken van de normale procedure wordt niet gedaan vanwege precedentwerking.
Even inzoomend op het bovenbeschreven voorval: we hebben contact opgenomen met de betrokken docent en zullen het voorval volgende week met hem bespreken. Verder zullen we onderzoeken hoe we het gedrag van de surveillanten en beveiliging nog verder kunnen optimaliseren. We vinden het overigens zinvol als docenten of studenten die klachten hebben over dit soort situaties en/of suggesties hoe we het samen op de VU nog beter kunnen regelen, rechtstreeks contact met ons opnemen. We staan open voor suggesties (communicatie.fco@vu.nl)

Door verplichte Europese aanbesteding en het als gevolg daarvan kiezen voor de goedkoopste aanbieder, is thans een uitzendbureau actief. Het bekende verhaal dat peanuts slechts monkeys aantrekt is hier van toepassing. De Hr. van Soest moet maar eens navragen bij Geneeskunde waar men gebruikt maakt van een eigen groep ervaren surveillanten en waar dit soort incidenten niet zullen voorkomen.

Pagina's

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties