NIEUWS

Wetenschap 16 juli 2014

Leidse hoogleraar over affaire Kourtit: 'VU heeft gefaald'

reacties 9

De Leidse hoogleraar Richard Gill was aanvankelijk niet geïntereseerd in de affaire rond Karima Kourtit en Peter Nijkamp. Maar door de manier waarop de VU de zaak behandelde, ging hij zich er steeds meer in vastbijten.

“De VU is over de affaire rond het proefschrift van Karima Kourtit op zijn minst misleidend geweest”, zegt de Leidse hoogleraar mathematische statistiek Richard Gill. “De VU heeft steeds geweigerd openheid van zaken te geven en daardoor is de wond gaan etteren.”

Gill wilde zich nooit met de zaak bemoeien. “Ik heb het druk genoeg en weet wel leukere dingen te doen.” Hij was al in een vroeg stadium benaderd door NRC-journalist Frank van Kolfschoten, met het verzoek naar de statistische methodologie te kijken in de eerste versie van het proefschrift van Karima Kourtit. “Het was gewoon bagger, globaal ondeugdelijk, er klopte gewoon niets van.”

Seksistisch en racistisch

Maar toen later de commissie Drenth haar conclusies van het onderzoek naar Kourtits proefschrift naar buiten bracht, zou het alleen gaan om wat problemen met de bronvermelding en het feit dat Kourtits promotor, Peter Nijkamp, co-auteur was van de artikelen in het proefschrift.

“En toen”, zegt Gill, “wist ik dat er dingen werden verzwegen. De discussie ging daarna ook over zelfplagiaat en dergelijke, totaal irrelevant. De discussie had moeten gaan over het feit dat hier fact free science werd bedreven. Over kwantiteit versus kwaliteit. Problemen met de data en met bronvermeldingen en met copy-paste uit artikelen van anderen zijn alleen maar symptomen van een totaal gebrek aan intellectuele inhoud.

Hij is ook niet blij met de manier waarop de zaak in de media werd besproken. Er werd, zelfs in het sjieke NRC Handelsblad, gespeculeerd over een verhouding tussen Kourtit en Nijkamp, het duo kreeg een stortvloed van ad hominems over zich heen en veel berichtgeving was expliciet seksistisch en racistisch. De PVV stelde Kamervragen.

Geen haast

“Maar dat was niet nodig geweest als de VU vanaf het begin eerlijk was geweest”, stelt Gill. En als dat nou maar in het begin was erkend, dan was de schade nog wel te overzien geweest, meent Gill. “Maar toen de anonieme klokkenluider zag dat zijn eerste klacht niet serieus werd genomen, ging hij nog verder in het proefschrift spitten, en kwamen er nog meer fouten boven water.”

Sinds de conclusie van de commissie Drenth, althans, de samenvatting daarvan, want wat er in het volledige rapport staat, weet nog steeds niemand, is het alleen maar erger geworden, vindt Gill. “Van Kolfschooten en ik hadden de data opgevraagd, van een behoorlijk aantal artikelen van Kourtit en Nijkamp en nog meer van ruimtelijke econoom Tüzin Baycan en Nijkamp”, vertelt hij. “Maar niemand zei erbij dat Kourtit in juni zou promoveren, dus dat er haast bij was. Ik heb beloofd om er in juli naar te kijken, omdat ik pas dan weer tijd had. Nijkamp heeft contact met me opgenomen, ik heb hem gevraagd me zijn data te sturen, maar hij wilde die alleen overhandigen in een persoonlijk gesprek en op dat moment zat hij in het buitenland. Oké, dacht ik, ik heb geen haast.”

Kourtits nieuwe promotor, Henk Scholten, zei tijdens de promotie dat de uitspraken van Gill in de Volkskrant hem schokten. Scholten had de data zelf gezien en ze klopten, zei hij.

Kritiek is wereldvreemd

“Ik heb hem gevraagd mij die data te sturen, maar dat wilde hij niet, want ze stonden gewoon online”, aldus Gill. “Maar hallo, ik ben gevraagd om ernaar te kijken, ik heb er niet eens zin in maar ik doe dat dan uit verantwoordelijkheidsbesef, en dan moet ik ze zelf bij elkaar gaan sprokkelen op het Internet, terwijl Scholten ze gewoon kant en klaar in een programmaatje heeft staan?”

Op een gegeven moment was de maat vol voor Gill. “Ik dacht: bekijk het lekker, en heb toen de aanklacht van de anonieme klokkenluider N.N. online gezet. De kritiek op de anonimiteit van de klokkenluider vindt hij getuigen van wereldvreemdheid. “Het is vervelend dat het anoniem moet omdat je als klokkenluider anders je carrière in de waagschaal legt. Dat je niet openlijk met je collega’s kunt communiceren over dit soort problemen.”

Dat Kourtit integer is, wil Gill wel geloven. “Misschien is Nijkamp ook volledig integer. Maar dit gaat niet over de integeriteit van personen. De artikelen deugen niet, de integriteit van de procedure deugt niet. Niet alleen had Nijkamp als co-auteur nooit mogen worden aangewezen als Kourtits promotor, ook in de leescommissie van haar proefschrift zaten co-auteurs en redacteuren. Hoe kan je van zo’n commissie verwachten dat ze kritisch en onafhankelijk is? Hier hebben de decaan en de rector gewoon gefaald.”

 

VU-rector Frank van der Duijn Schouten: 'proefschrift voldoet aan alle eisen'

 

Frank van der Duijn Schouten, rector magnificus van de VU en tevens voorzitter van de promotie van kourtit, reageert op Richard Gill: "De beschuldiging ‘dat de VU op zijn minst misleidend is geweest’ en ‘dat er dingen werden verzwegen’ vraagt om een reactie."

"De VU heeft in mei 2013 besloten de voor 29 mei geplande promotie van Karima Kourtit uit te stellen op grond van een anonieme klacht. Een ingrijpende beslissing met verstrekkende gevolgen voor de promovenda. Een onafhankelijke commissie heeft naar deze anonieme klacht gekeken en een vertrouwelijk rapport uitgebracht aan het College van Bestuur. Het CvB heeft de aanbevelingen van de commissie integraal overgenomen en een geanonimiseerde samenvatting van het rapport op de website van de universiteitenkoepel VSNU gepubliceerd. Deze samenvatting bevat een getrouwe weergave van de bevindingen van de commissie. De VU volgde hiermee nauwgezet de afspraken die binnen VSNU-verband zijn gemaakt. Op een uitnodiging van de Ombudsman Wetenschappelijke Integriteit van de VU aan de anonieme klager om het vertrouwelijke rapport bij hem in ontvangst te komen nemen, is de anonieme klager niet ingegaan."

Vermeende datamanipulatie

"'Het was gewoon bagger, globaal ondeugdelijk, er klopte gewoon niets van'. Hiermee spreekt Richard Gill een oordeel uit over de inhoud van het proefschrift. Het staat uiteraard iedereen vrij een mening te hebben over ieder te verdedigen proefschrift. Het is echter aan Nederlandse universiteiten een goed gebruik dat, bij het besluit een promovendus al dan niet tot de promotie toe te laten, het College van Decanen uitsluitend af gaat op het oordeel van een door haar daartoe ingestelde commissie. Richard Gill maakte van deze commissie geen deel uit."

"In juni 2014, weer kort voor de nieuw vastgestelde datum van de geplande verdediging van het proefschrift, kwam opnieuw een klacht binnen, van dezelfde anonieme klager, nu over vermeende datamanipulatie. Eerder was deze klacht onder de aandacht van de leescommissie van Karima Kourtit gekomen. Die heeft daarom bij de beoordeling van het nieuwe manuscript hieraan speciale aandacht besteed en zelfs een aparte pre-defense georganiseerd. De commissie oordeelde dat het proefschrift voldeed aan alle daaraan te stellen eisen. Overigens heeft de VU ook deze nieuwe anonieme klacht in behandeling genomen, maar daarvan, op grond van het werk van de leescommissie, het proefschrift uitgezonderd."

Onjuist gehandeld

"Inmiddels is de VU in gesprek met DANS over het in beheer nemen van de onderliggende data van het onderzoek van Karima Kourtit, zodat deze voor ieder die daartoe behoefte gevoelt voor nadere analyse beschikbaar is."

"Als de VU onjuist gehandeld zou hebben door een co-auteur van artikelen van de promovenda als promotor aan te wijzen en in de leescommissie wetenschappers te benoemen waarvan sommigen wel eens een artikel samen met de promotor hebben geschreven, zou dat onontkoombaar tot de conclusie leiden dat talloze andere Nederlandse promoties ook op onjuiste wijze tot stand zijn gekomen."

Peter Breedveld

{ Lees de 9  reacties }

hits 22
Door Dantes op 16 juli 2014

De reaktie van FvdDS geeft een ontluisterend kijkje in de ivoren toren die de VU is: het College van Decanen maakt wel uit wie er een oordeel mag vormen over een proefschrift. Een gerenommeerd wetenschapper als Gill van een gerenommeerde universiteit is daarvan uitgesloten. Er is blijkbaar sprake van wetenschap en van vuwetenschap, en de twee hebben weinig gemeen.

Door Klaas van Dijk op 19 juli 2014

Dantes, ik neem aan dat je zelf ondertussen delen van) beide versies van het proefschrift van Karima Kourtit hebt gelezen / erin hebt zitten grasduinen. Zelf heb ik delen ervan bestudeerd. Op grond hiervan deel ik het oordeel van Richard Gill ('bagger'). Het oordeel van Richard Gill komt overeen met het oordeel van Harrie Verbon en het oordeel van NN. Wat is jouw inhoudelijk oordeel over het niveau van het proefschrift?
.
Dantes, goede wetenschappers zijn niet bang voor kritiek en goede wetenschappers gaan graag met iedereen in het openbaar in discussie over al hun visies, bevindingen, concepten, etc.
.
Wetenschappers als Ronald Meesters (VU) en Cees Dekkers (TU) zullen dus alles uit de kast halen om niet in het openbaar met mensen als Ronald Plasterk of Richard Dawkins een stevig inhoudelijk debat te voeren over de evolutietheorie cq creationisme, cq ietsisme cq intelligent design, etc. Ronald Meesters en Cees Dekker weten namelijk allebei dat dergelijke opponenten helemaal niets heel zullen laten van hun inhoudelijke argumenten over creationisme, ietsisme, intelligent design, etc. Daarom dus maar alles uit de kast halen om de inhoudelijke discussie met goede critici niet te laten plaatsvinden. En zeker niet in het openbaar. Zonder een openbare discussie met goede opponenten kan een hun illusie lang stand houden.
.
Hetzelfde geldt voor Peter Nijkamp en voor Karima Kourtit. Beide halen alles uit de kast om het maar niet over de inhoud te hebben. Beide zwijgen als het graf.
.
Enerzijds is het verbijsterend dat het CvB van de VU dit allemaal prima vindt cq dit gedrag beloont / faciliteert. Anderzijds staat er op Ad Valvas (maar ook elders op het internet) al een hele reeks van bijdragen over de gang van zaken rond deze promotie. Dat is allemaal openbare informatie. Iedereen kan het dus lezen (incl. alle commentaren) en iedereen kan er zich dus zelf een oordeel over vormen.
.
Het is natuurlijk mooi dat de VU in gesprek is met DANS om de ruwe onderzoeksgegevens openbaar te maken. Moet ik hieruit opmaken dat er op de website van de VU geen ruimte is om wat excel-files (o.i.d.) te parkeren? Zo moeilijk is het toch niet om wat files up te loaden op de website van de VU? Of heeft de VU server niet genoeg capaciteit?
.
NN wil terecht anoniem blijven. Daarom is het logisch dat NN niet is ingegaan op het verzoek van Ombudsman AP Hollander om het geheime rapport bij hem (= AP Hollander) in ontvangst te nemen. Want op dat moment wist AP Hollander wie NN was.
.
Waarom heeft AP Hollander het geheime rapport niet gewoon per e-mail naar NN verzonden? Volgens mij is dat de enige manier om er zeker van te zijn dat de anonimiteit van NN gewaarborgd blijft.
.
Tot slot even een disclaimer met wat van mijn ervaringen met AP Hollander.
.
Zelf heb ik begin april jl. op de RUG een uitgebreid gesprek van meer dan 2 uur gehad met AP Hollander over een klacht over vermoedens van schendingen van de wetenschappelijke integriteit die ik bij NWO had ingediend. De klacht was begin februari 2013 ingediend. AP Hollander was door NWO gevraagd om de rol op zich te nemen van Vertrouwenspersoon (eenzelfde functie als Ombudsman).
.
Ik, als klager, moet me er natuurlijk van vergewissen dat er geen (verborgen) 'conflict of interest' is tussen AP Hollander en tussen de beklaagden c.s en ik moet me ervan vergewissen dat mijn klacht goed en fair wordt behandeld.
.
Ik kon op internet weinig vinden over AP Hollander en al helemaal niets over zijn activiteiten in Groningen. Hollander had ook 11 maanden lang niets van zich laten horen en de contacten per e-mail verliepen moeizaam (want AP Hollander reageert vaak niet op e-mail).
.
Ik ben daarom het gesprek gestart met een aantal -deels lukrake- vragen om een beeld te krijgen van AP Hollander en om mij ervan te vergewissen dat mijn klacht op een faire manier afgehandeld wordt.
.
Het gaat dus om vertrouwen en om iets wat ik 'gutfeeling' noem. Ik moet dus het gevoel krijgen dat mijn belangen in goede handen zijn. AP Hollander weigerde al vrij vlot mijn vragen over dit topic te beantwoorden. Ik heb dus geen goed beeld kunnen krijgen van AP Hollander en of er al dan niet sprake is van een 'conflict of interest'.
.
Tijdens dit gesprek weigerde AP Hollander bovendien om samen met mij het officiële klachtenreglement van NWO stap voor stap door te nemen.
.
Ik had een uitgebreid inhoudelijk document wat al lange tijd in bezit was van AP Hollander. We hadden een agenda opgesteld met als hoofdpunt een inhoudelijke bespreking van dit document. AP Hollander weigerde om dit document te bespreken. AP Hollander heeft tijdens het gesprek alles uit de kast gehaald om het niet over de inhoud te hebben.
.
De gehele werkwijze van AP Hollander tijdens dit gesprek op de RUG was zodanig, dat ik de volgende dag meteen een klacht bij de VU tegen AP Hollander heb ingediend. De VU heeft dit goed opgepakt. Alles is goed gedocumenteerd en de VU correspondeert op een volwassen en correcte manier met mij. De kwestie ligt nu bij het LOWI. Vanzelfsprekend is mijn klacht van begin februari 2013 nog steeds niet afgehandeld.
.
Ik kan me dus wat voorstellen bij de visie van NN dat hij/zij niet staat te springen om in persoon contact op te nemen met AP Hollander. NN wenst anomiem te blijven. Ik vind het zorgelijk dat AP Hollander dus -kennelijk- weigert om het geheime rapport per e-mail aan NN te sturen.

Door Dantes op 20 juli 2014

@Klaas van Dijk: het vakgebied van Nijkamp/Kourtit is niet het mijne, en ik heb weinig op met alfa en gamma disciplines, overwegend omdat ik het wetenschappelijk gehalte bedroevend laag vind. Dit is dan ook de reden dat ik niet de moeite heb genomen het werk van beiden door te lezen, anders dan de paar fragmenten die al zijn gefileerd door Gill en NN. Ik vind het tijdverspilling en ik geloof ook niet dat er iemand op mijn mening zit te wachten.

Mijn voornaamste interesse in de kwestie Nijkamp/Kourtit betreft niet zozeer proefschrift zus of zo dat beneden de maat zou zijn. Mijn grootste bezorgdheid betreft het feit dat de VU structureel steken laat vallen bij het afhandelen van klachten van wetenschappelijke fraude.

Stolk werd met vervroegd pensioen gestuurd; medewerkers kregen een zwijgplicht opgelegd. Bax werd pas ontmaskerd na zijn pensioen, nadat de zaak uittentreuren was uitgekauwd in de media. Nijkamp/Kourtit behoeft geen toelichting. Treur/Brazier ging in de doofpot, VUmc EyeWorks werd pas opgepakt na druk vanuit de media. We hebben hier blijkbaar te maken met een rotte appel in de Nederlandse universitaire fruitmand, waar zelfreinigend vermogen blijkbaar afwezig is.

Door Jaap op 22 juli 2014

"...zou dat onontkoombaar tot de conclusie leiden dat talloze andere Nederlandse promoties ook op onjuiste wijze tot stand zijn gekomen."

Grappig genoeg zijn Gill en Van der Duyn Schouten het op dit punt eens, omdat Richard Gill precies in dat Volkskrantartikel waar Van der Duyn Schouten zo over klaagde, tot dezelfde conclusie kwam. (De Volkskrant, 'Idioot dat de VU dit binnenskamers wil houden', 25 juni 2014)

Door Klaas van Dijk op 22 juli 2014

Dantes, volkomen met je eens dat de VU -forse- steken heeft laten vallen m.b.t. (klachten over) wetenschappelijke fraude.
.
De kwestie Treur/Brazier kan iedereen nalezen op Wikipedia, zie
Zie http://en.wikipedia.org/wiki/VU_University_Amsterdam#Scientific_miscond… ).
.
Twee citaten uit dit lemma van Wikipedia:
(1): "The VU has been repeatedly criticised for not following correct and transparent protocols for tackling scientific misconduct."
(2): "Jan Treur/Frances Brazier republished a paper which had earlier been published as PhD research by Izak van Langevelde and Jan Treur (21). The VU has ignored complaints and managed to keep this case of scientific misconduct out of all official records."
.
Noot 21 is een blogpost van Izak van Langvelde, zie
http://eezacque.blogspot.nl/2012/09/hat-trick-finale.html
.
Ook voor iedereen na te lezen.
.
https://www.cs.vu.nl/en/research/artificial-intelligence/ASR_Group/staf… (= de bedoelde Jan Treur?).
http://www.tbm.tudelft.nl/over-faculteit/hoogleraren/profiel-van-een-pr… (= de bedoelde Frances Brazier?).
.
Tja....
.
De beschuldigingen tegen Jan Treur en tegen Frances Brazier staat dus op meerdere plekken te lezen. Ik ben geneigd te veronderstellen dat de VU en/of deze beide personen wel zouden zorgen dat Wikipedia onwaarheden niet laat staan. Wellicht is daarom de conclusie gerechtvaardigd dat er geen onwaarheden staan in dit lemma van Wikipedia?
.
Wat als kritische studenten Jan Treur en/of Frances Brazier hier in het openbaar vragen over gaan stellen? Wat als journalisten hier vragen over gaan stellen? Hebben beide goede tegenargumenten die het betoog van Izak van Langvelde onderuit kunnen halen? Zo ja, waarom staat dit dan niet op Wikipedia?
.
De VU heeft een groot probleem om in het openbaar een stevige discussie met critici te voeren over deze kwesties. Ik begrijp nog steeds niet waarom de VU geen openbare bijeenkomst op de VU heeft belegd (bijvoorbeeld op een avond, aan zalen vast geen gebrek) met Peter Nijkamp en met Karima Kourtit en waarbij iedereen alle vragen aan beide personen kon stellen. Met een goede gespreksleider (en bijvoorbeeld met voorrang voor VU studenten [economie] bij het stellen van vragen).
.
Ruim een jaar geleden was op de RUG (om even een ander voorbeeld te gebruiken) een speciale serie lezingen van Studium Generale ( http://sggroningen.nl/ ) over wetenschappelijke integriteit. Op één van deze avonden sprak Frank van Kolfschooten (een lezing over zijn boek 'Ontspoorde Wetenschap', deelnemers konden na afloop het boek kopen/ laten signeren). Op een andere avonden werden een aantal case studies met dilemma's behandeld met als deelnemers diverse RUG hoogleraren. De Rector Magnificus was ook één van de deelnemers. Vanzelfsprekend kon iedereen vragen stellen, en alle vragen werden beantwoord. Heeft de VU al eens zo iets gedaan?

Door Klaas van Dijk op 22 juli 2014

FvdDS: "Deze samenvatting [van het geheime rapport] bevat een getrouwe weergave van de bevindingen van de commissie.". Deze uitspraak van FvdDS kan niet worden gecontroleerd als het geheime rapport niet openbaar wordt gemaakt.
.
FvdDS: "Die [= de leescommissie] heeft (...) zelfs een aparte pre-defense georganiseerd.".
.
Een verdediging van een proefschrift is in het openbaar en ik ben geneigd te stellen dat dit ook geldt als je het woord 'pre-defence' gebruikt. Ik heb nergens gelezen dat de pre-defence in het openbaar was en ik heb ook nergens gelezen dat derden tijdens deze pre-defence vragen aan Karima Kourtit konden stellen. Blijft staan dat er stevige inhoudelijke vragen lagen en dat er al maandenlang een verzoek lag om de achterliggende ruwe data beschikbaar te stellen.
.
Prima om het woord pre-defence te gebruiken. Maar in hoeverre was er tijdens deze pre-defence sprake van een 'verdediging van het proefschrift door de promovenda'? Waarom geen pre-defence met wat critici erbij? Er lopen dus op de VU (zie bv http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/vu-hoogleraar-uit-harde-kritiek-op-wer… ) ook economen rond die kritiek hebben op het niveau van het werk van Karima Kourtit / Peter Nijkamp. Er lopen op de VU vast flink wat ambitieuze studenten economie rond die graag eens wat stevige inhoudelijke vragen hadden willen stellen aan Karima Kourtit. Had toch makkelijk gekund via een soort van werkbespreking in een zaalje op de VU?
.
Prima dat je als VU / FvdDS het standpunt verkondigt dat er niets mis is met -het niveau- van het proefschrift van Karima Kourit.
.
Maar waarom trek je dan alles uit de kast om te voorkomen dat critici flink op inhoudelijke gronden met Karima Kourtit van gedachten kunnen wisselen over dat proefschrift? En waarom vindt de VU / FvdDS het dan -kennelijk- prima dat Karima Kourtit rustig maanden kan wachten met het beschikbaar stellen van de ruwe data?
.
En waarom hoor ik de VU / FvdDS niet over het recente citaat van VU econoom Bas van der Klauw? "Een ambitieuze econoom die goed wil publiceren ontkomt er dus niet aan zijn/haar data op orde te hebben en beschikbaar te stellen.".

Door Dantes op 23 juli 2014

@Klaas van Dijk: van studenten verwacht ik niets. Het gros is niet wetenschappelijk geïnteresseerd, en de paar studenten die wel ambities in die richting hebben, voegen zich alvast naar het wetenschappelijk establishment. Wetenschapsfraude komt niet aan het licht door kritische studenten of kritische wetenschappers: het zelfreinigend vermogen van de wetenschap is vrijwel 0. Het zijn eigenlijk altijd de media, of zeer volhardende individuen, die zaken aan het licht brengen.

Een uitzondering is Diederik Stapel, een zaak die in relatieve voortvarendheid en openheid is behandeld, en ook daar heeft het even geduurd voor de Universiteit Tilburg actie ondernam; ik begrijp dat het al langere tijd rommelde.

Het vraagt lef om de kip met gouden eieren te slachten, en toe te geven dat die gouden eieren restanten paaseieren zijn, ver over de uiterste houdbaarheid. Stapel leek een wonderkind, collega's, studenten, universiteit en media lagen aan zijn voeten. Nijkamp leek een hele grote jongen, boegbeeld van de Nederlandse wetenschap en van de VU wetenschap.

Echter, het is ook de status van deze wetenschappers die hun uiteindelijk tot een populair doelwit heeft gemaakt. Ze leken ongenaakbaar, tot op een zeker kantelpunt, waarna media, werkgevers en sommige collega's ook net zo graag in de rij stonden om de eerste steen te werpen. Voor een goed deel is het omdat deze meute zich belazerd voelt, maar voor een deel is het ook de pure lol van het schreeuwen dat de keizer geen kleren aanheeft. Je kunt zoiets natuurlijk roepen over de tuinman, maar er is niemand die luistert.

Dit is ook meteen de makke van het aan de kaak stellen van de mindere goden. Er zijn genoeg mensen op de hoogte van het feit dat Treur zichzelf veelvuldig geplagieert, dat hij een complete generatie AIO's heeft gedumpt, en dat de promotie van Brazier erdoor is gedrukt. Echter, het gaat hier om derderangswetenschappers die gewoon hun gang kunnen gaan, omdat het aansteken van een brandstapel zoveel leuker is als er een heks op staat, dan wanneer het gewoon oud papier betreft.

Door Dantes op 23 juli 2014

@Klaas de Vries: is het wel zo dat de verdediging van een proefschrift openbaar is?

Door Klaas van Dijk op 23 juli 2014

@Dantes, ja. Zie artikel 26 van het promotiereglement van de VU ( https://www.vu.nl/nl/Images/Promotiereglement-webversie%201-4-2010_tcm9… ).
.
"Artikel 26. 1. De promotie vindt in het openbaar plaats ten overstaan van de desbetreffende promotiecommissie."
.
Zelf ben ik nog nooit op een promotie op de VU geweest, wel talloze malen op een promotie op de RUG. Er is me nog nooit een strobreed in de weg gelegd. Promoties worden ook in het openbaar aangekondigd.
.
"Wenst iemand uit het publiek van gedachten te wisselen?" is de eerste standaardzin van het formele deel bij een promotie op de RUG. Ik heb begrepen dat bij een promotie op de VU deze vraag niet wordt gesteld.
.
Bovendien nodigt de RUG gewoon critici uit om oppositie te gaan voeren tijdens de promotie als deze critici de RUG een boze brief sturen over een in hun ogen baggerproefschrift.
.
Zie http://www.ukrant.nl/nieuws/anti-kwakzalvers en zie http://www.ukrant.nl/nieuws/geen-rumoer-tijdens-promotie-hoenders

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.