Decaan: 'Boycot is niet de weg'

NIEUWS

Campus  30 augustus 2012

Decaan: 'Boycot is niet de weg'

reacties 4

“Een boycot is nooit de weg in een universitaire gemeenschap”, zegt conrector en decaan van Aard- en Levenswetenschappen Bauke Oudega. “Daarmee wordt de mogelijkheid tot gesprek totaal afgesloten.”

Oudega reageert op de oproep van drie hoogleraren om de opening van het academisch jaar te boycotten uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen. Hij vindt dat de hoogleraren in de brief “erg kort door de bocht gaan. Ze hebben bepaalde punten uit de plannen van het college gelicht en verzwijgen feiten en de nuances en het feit dat er over veel zaken nog wordt gesproken.”

Zo suggereren de hoogleraren dat er in één jaar 450 voltijdsbanen verdwijnen. “In werkelijkheid gaat het om het schrappen van banen gedurende een flink aantal jaren, en daarbij spelen ook zaken als natuurlijk verloop. Er worden dus niet ineens 450 medewerkers onttrokken aan het primaire proces.”

Ook betekent het verdwijnen van die banen niet dat de druk op docenten en onderzoekers groter wordt, zegt Oudega. “Tegelijkertijd wordt er namelijk een aantal processen veranderd en gemoderniseerd, waardoor de ondersteuning juist efficiënter en beter wordt.”

De bezuiniging van 33 miljoen euro is wel degelijk noodzakelijk, vindt de conrector. “Uit onderzoek blijkt dat de VU relatief veel meer overheadkosten maakt dan de andere universiteiten. Dat moet dus anders. Elk miljoen, dat je te veel in de ondersteunende diensten steekt, kun je niet meer aan goed onderwijs en onderzoek besteden, bijvoorbeeld aan hoogleraren of aan onderwijsvernieuwing.

Ook de aanpak van het onderwijs wordt veranderd, volgens de plannen van het college van bestuur. “We staan als VU steeds bovenaan in de rankings als het onderzoek betreft, maar we dalen de laatste jaren steeds op het gebied van onderwijs”, zegt Oudega. “De verbeterplannen voor het onderwijs komen deels overeen met de praktijk van universiteiten die wel goed scoren op onderwijs.”

Oudega bestrijdt dat het college van bestuur voor niet-besturende VU-werknemers onbereikbaar zou zijn. “Juist dit college heeft voor het maken van de plannen steeds overlegbijeenkomsten georganiseerd, waar honderden medewerkers voor zijn uitgenodigd en naar toe zijn gekomen.”

Ook de drie boycot-hoogleraren wil hij uitnodigen voor een gesprek. “De VU heeft meegewerkt aan de alternatieve opening, ruimte beschikbaar gesteld op voorwaarde dat die niet zou samenvallen met de officiële opening. Daarom dring ik erop aan te komen praten en te luisteren naar elkaar. Alles is niet zo negatief als in de boycotoproep staat, en alleen samen kunnen we de problemen het hoofd bieden.”

Foto: Bauke Oudega met een Chinese collega

Peter Breedveld
BEELD: Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
hits 14218

{ Lees de 4 reacties }

Mijnheer de conrector stelt de zaken veel rooskleuriger voor dan zij in werkelijkheid zijn. Ten eerste spreekt hij over de mogelijk tot gesprek die door de boycot wordt afgesloten. Dit is natuurlijk niet waar. We weten allemaal wel dat gedurende de opening sowiesie geen ruimte is voor een discussie. Daarnaast spreekt de conrector over overlegbijeenkomsten en een bereikbaar college. Als lid van de ondernemingsraad heb ik zitting genomen in een domeincommissie en heb ik van verschillende collegae mogen vernomen hoe het college en directeuren omgaan met deze door de conrector voorgehouden inspraak. Die bleek er in zijn geheel niet te zijn. Op blijf best mochten collegae wat zeggen tijdens bijeenkomst (maar werd er niet naar geluisterd dan wel in het vervolg totaal niets mee gedaan) of werden de collegae slechts geïnformeerd over de plannen. We hebben juist geprobeerd met het collegebte praten, maar het is aan dovemansoren gericht, zoals de conrector vanuit zijn functie moet weten het college heeft een weg uitgestippeld, en wens daar geen millimiter van af te wijken. Misschien moet de conrector het verzoekschrift van de OR aan de Ondernemingskamer daaromtrent eens goed doorlezen Daarnaast vraag ik mij af hoe goed de conrector het rapport van Berenschot heeft gelezen. Daarin wordt immers de bezuinigingsnoodzaak onderuit gehaald en gepleit voor een langer en minder ingrijpend traject. Ook hier heeft de OR en daarmee de medewerkers als geheel nog altijd geen bevredigende reactie op mogen ontvangen. Tot slot de alternatieve opening: ja, het bureau van het college heeft een ruimte beschikbaar gesteld en tijdens de reguliere opening hebben ze aangeboden tien minuten in te ruimen voor een praatje van de verontruste VU' ers. Dat is nu niet echt een tijd voor discussie. En wij hebben er als verontruste VU' ers zelf voor gekozen om voor de reguliere opening onze opening te plannen. Tot slot: ik zou de drie hoogleraren aanmoedigen om met de conrector te gaan babbelen, maar pas na de opening van het academisch jaar, waar hopelijk grote getalen hoogleraren hun ongenoegen hebben geuit door weg te blijven.

Vanuit een ander perspectief: de Verontruste VU'ers hebben zelf voorgesteld de alternatieve opening te laten voorafgaan aan de officiele opening aanstaande maandag. Dat leek ons netter. Betreft het personeelsbeleid ligt hier een aderlating aan professionele medewerkers in het verschiet. En wat betreft inspraak zijn er voortdurend besprekingen geweest met medezeggenschapsorganen die zich sterk hebben ingezet, zoals de OR en de vakbonden. Er wordt gewoon niet geluisterd. De gevolgen van overhaaste en ondemocratische beslissingen worden dagelijks en op alle niveaus gevoeld(zie het bericht van de drie FSW hoogleraren).
Het bestuur legt alternatieven naast zich neer omdat "het te laat is" gedane zaken terug te draaien, "gepasseerde stations", dat er "geen geld" is voor alternatieven, dat er "verplichtingen" zijn aangegaan, of dat het de schuld is van "de overheid". Wij zeggen "waar een wil is is een weg" maar de wil van het bestuur ligt blijkbaar bij andere zaken dan de kerntaken van de universiteit: onderwijs en onderzoek; vrij van kerk, staat en commercie.

"samen kunnen we de problemen het hoofd bieden"
Nou, niet samen met de gedwongen ontslagenen

"processen veranderd en gemoderniseerd, waardoor de ondersteuning juist efficiënter en beter wordt"
Als het Bestuur dit voor elkaar had gekregen in de afgelopen periode (door te investeren), dan was er nu geen discussie. Maar ze trekken een wissel op de vermeende winst die ze de afgelopen jaren NIET voor elkaar hebben gekregen, dus tijd om zelf als eersten op te stappen.

Opmerkelijk statement die al meerdere keren ten onrechte is herhaald: `Elk miljoen, dat je te veel in de ondersteunende diensten steekt, kun je niet meer aan goed onderwijs en onderzoek besteden, bijvoorbeeld aan hoogleraren of aan onderwijsvernieuwing.` De diensten versterken en verbeteren onderwijs en onderzoek juist, want de naam zegt het al, Ondersteunende diensten. Diensten gaan niet ten koste van onderzoek en onderwijs. Ik hoor nu al van diverse kanten in FEWEB klachten van docenten die nu veel administratieve zaken zelf moeten regelen. Ook de kaalslag bij de Onderwijsadviseurs, AVC en bibliotheek zal zijn consequenties hebben. Je kunt niet door blijven praten over vernieuwing en efficiency en jarenlang blijven wegsnijden. Op een gegeven moment is er ook geen serieuze ruimte meer voor vernieuwing, laat staan voor het in stand houden van basis-faciliteiten.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties